Historia Wydziału

Kalendarium Wydziału

 • 1965 – powołanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W ramach Wydziału Ogólnotechnicznego rozpoczęto kształcenie na kierunku elektrotechnika.
 • 1967 – powołanie Wydziału Elektrycznego.
 • 1969 – pierwsze obrony prac dyplomowych (wydano 34 dyplomy inżyniera elektryka).
 • 1973 – uzyskanie uprawnień do kształcenia na poziomie magisterskim na kierunku elektrotechnika.
 • 1974 – zarządzeniem ministra zmieniona została struktura uczelni z wydziałowej na instytutową. Wydział Elektryczny przekształcony został w Instytut Elektrotechniki na prawach wydziału.
 • 1984 – reaktywowanie Wydziału Elektrycznego. W jego skład wchodzą Instytut Automatyki i Metrologii Elektrycznej oraz Instytut Elektrotechniki Przemysłowej.
 • 1991 – utworzenie redakcji międzynarodowego kwartalnika naukowego Applied Mathematics and Computer Science.
 • 1991 – utworzenie Instytutu Informatyki i Elektroniki.
 • 1991 – zmiana nazwy Instytutu Automatyki i Metrologii Elektrycznej na Instytut Metrologii Elektrycznej.
 • 1992 – utworzenie Instytutu Robotyki i Inżynierii Oprogramowania.
 • 1992 – uzyskanie uprawnień do kształcenia na poziomie inżynierskim na kierunku informatyka. 
 • 1996 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
 • 1996 – pierwsza na wydziale obrona pracy doktorskiej.
 • 1996 – Sejm RP nadał Wyższej Szkole Inżynierskiej nazwę Politechnika Zielonogórska. 
 • 1997 – uzyskanie uprawnień do kształcenia na studiach magisterskich na kierunku informatyka.
 • 1997 – podpisanie umowy o współpracy w obszarze badań naukowych i kształcenia studentów z Fachhohschule Giessen-Friedberg (obecnie Technische Hochschule Mittelhessen). Do dziś w ramach tej współpracy funkcjonują zintegrowane studia zagraniczne. 
 • 1999 – zmiana nazwy Instytutu Robotyki i Inżynierii Oprogramowania na Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych.  
 • 2000 – zmiana nazwy Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej na Instytut Inżynierii Elektrycznej. 
 • 2001 – powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • 2001 – zmiana nazwy wydziału na Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
 • 2001 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
 • 2001 – uzyskanie uprawnień do kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja. 
 • 2002 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
 • 2002 – uruchomienie studiów doktoranckich w dyscyplinie elektrotechnika, rok później w dyscyplinie informatyka, a od roku 2011 także w dyscyplinie automatyka i robotyka.
 • 2002 – pierwsze na wydziale kolokwium habilitacyjne. 
 • 2004 – pierwsze na wydziale nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. 
 • 2007 – powołanie prof. dr. hab. inż. Józefa Korbicza na członka-korespondenta Polskiej Akademii Nauk (pierwszego na Ziemi Lubuskiej).
 • 2007 – uruchomienie kształcenia na kierunku automatyka i robotyka.
 • 2007 – uruchomienie kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym).
 • 2007 – International Journal of Applied Mathematics and Computer Science po raz pierwszy notowany na prestiżowej „liście filadelfijskiej”.
 • 2007 – uzyskanie I kategorii w ocenie MNiSzW. 
 • 2008 – XVII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wydział gościł blisko 100 dziekanów i prodziekanów z 21 uczelni technicznych z całego kraju. 
 • 2010 – Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznacza Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Medalem im. prof. Jana Groszkowskiego za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe służące rozwojowi elektrotechniki, telekomunikacji i informatyki. 
 • 2011 – Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła wyróżniająco jakość kształcenia na kierunku informatyka. Wydział znalazł się wśród siedmiu najlepszych w kraju, gdzie informatyka nauczana jest na najwyższym poziomie.
 • 2011 – Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej odznacza Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji złotą odznaką za upowszechnianie i krzewienie elektrotechniki i elektroniki w Polsce.
 • 2011 – Instytut Inżynierii Elektrycznej został uhonorowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Medalem im. prof. Stanisława Fryzego za wybitne osiągnięcia  naukowo-badawcze na rzecz rozwoju przemysłu elektrotechnicznego i popieranie ruchu stowarzyszeniowego.
 • 2011 – uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.
 • 2013 – pierwsze na wydziale nadanie stopnia doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka.
 • 2013 – oddanie do użytku zmodernizowanej siedziby Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
 • 2015 – zmiana nazwy wydziału na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.
 • 2015 – powstanie Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki z połączenia Instytutu Metrologii Elektrycznej  oraz Instytutu Informatyki i Elektroniki.
 • 2015 – utworzenie kierunków studiów biznes elektroniczny oraz efektywność energetyczna.
 • 2016 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.